תקנון

תקנון

הסכם שימוש למשתמש קצה באתר ובאפליקציה
התנאים המפורטים בהסכם רישיון משתמש קצה זה, בצרוף להצהרת הפרטיות המצורפת לו (שניהם ביחד להלן "התנאים") מסדירים את מערכת היחסים, הזכויות והחובות הקיימים בינך המשתמש, ובין חברת רספורטר עוסק מורשה 033056433, לרבות בעלי מניותיה מנהליה ו/או שלוחיה (להלן ביחד "החברה") בכל הנוגע לשימוש באתר האינטרנט RESPORTER, גלישה, העלאת תכנים והורדתם או עשיית שימוש בהם, הורדת האפליקציה ולשימוש שתבצע באפליקציית RESPORTER (להלן: "האתר" ו/או "האפליקציה" בהתאמה). כל שימוש באתר ו/או באפליקציה, לרבות כל גרסה מעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של מי מבניהם, אשר יסופקו על ידי החברה הינו כפוף, ויהיה כפוף, לתנאים אלו בכל עת.
על ידי לחיצה על לחצן "אני מאשר" ו/או בעצם השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או על ידי הורדת והתקנת האפליקציה על המכשיר הנייד שלך, אתה מסכים לתנאים אלו במלואם ומאשר כי קראת והבנת אותם וכי אתה מסכים שתנאים אלו יחייבו אותך, ולפיכך הנך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם.
אם אינך מסכים למלוא תנאים אלו, או אם אינך מעוניין שתנאים אלו יחייבו אותך, אנא לחץ על כפתור "אני לא מאשר", אל תעשה שימוש באתר ואל תתקין את האפליקציה, או אם התקנת אותה אזי מחק אותה באופן מידי מהמכשיר הנייד שלך ואל תשתמש בה בכל צורה ואופן שאחרת תיחשב כמי שהסכים ואישר את התנאים המפורטים להלן.
החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשך שימושך באתר ו/או באפליקציה לאחר פרסום התנאים המעודכנים, מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.
כל האמור בלשון זכר בתנאי התקשרות אלו זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

הגבלות ואיסורים  
הנך מתחייב כי לא תעשה כל שימוש באתר ו/או באפליקציה לרבות בכל תוכן גולשים אשר תמסור ו/או שימסר לך על ידי החברה או צד שלישי כלשהו במסגרת השימוש באתר ו/או באפליקציה לצורך:
א. העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש בהם ו/או שמפרים או שעלולים להפר זכויות כלשהן לרבות זכויות קנייניות של צד שלישי.
ב. הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת שימוש באתר או באפליקציה.
ג. העלאת תכנים ומידע מסולפים, מטעים, שקריים ו\או המזיקים לחברה ו/או למנהליה ו/או לצד שלישי כלשהו.
ד. העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים או פורנוגרפי או כל מידע אחר בעל אופי דומה.
ה. מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי ההתקשרות.
ו. הטרדה או תלונת שווא.
ז. פגיעה בצד שלישי כלשהו.
ח. שימוש עסקי או מסחרי באתר או באפליקציה או בכל מידע המועבר דרך אחד מהם לרבות שליחת הודעות או חומר או מידע פרסומי מכל סוג שהוא.
ט. ביצוע פעולה אשר מנוגדת לחוק.
י. ביצוע פעולה שחורגת מהמטרה של העלאת תוכן בהתאם למטרות האתר או האפליקציה.
יא. העברת תוכן גולשים אשר הינו דיווח שקרי על אירוע.
המשתמש מתחייב, שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת שימושו באתר או באפליקציה, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לא לבצע הפרה של הוראות צנזורה, ולא לפגוע באופן כלשהו בביטחון המדינה או בזכויות צדדים שלישיים.
המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות, ובמיוחד זכויות יוצרים, כמובנם בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 של כל תוכן מכל סוג שיועלה על ידוע לאתר או לאפליקציה ובעלות זו תישאר בתוקפה לאחר העלאת התוכן לאתר או לאפליקציה.
בעצם העלאת התוכן לאתר או לאפליקציה, המשתמש מתיר לחברה באופן ספציפי את ההרשאות הבאות המפורטות להלן:
א. רישיון שימוש בלעדי, ניתן להעברה, להקצאה ברישיון משנה כלל עולמי ופטור מתשלום ו/או מתמלוגים לעשות שימוש בכל תוכן קניין רוחני שיפורסם על ידי המשתמש באתר או באפליקציה גם אם וכאשר ימחק המשתמש את התוכן מחשבונו באתר או באפליקציה.
ב. מחיקת תוכן על ידי המשתמש איננה מוחקת את התוכן משרתי החברה והחברה תוכל להמשיך לעשות שימוש בתוכן שהועלה על ידי המשתמש גם לאחר מחיקתו על ידי המשתמש.
ג. שימוש באפליקציה עשוי להיות כרוך במתן הרשאות לאפליקציה לגשת לתוכן ולמידע של המשתמש. האפליקציה תכבד את פרטיותו של המשתמש וההסכם עם האפליקציה ייקבע איך האפליקציה תוכל להשתמש בתוכן ובמידע של המשתמש, לאחסן ו/או להעביר אותו.
ד. באמצעות פרסום תוכן על ידי המשתמש, המשתמש מאשר לכולם, לרבות מי שאינו גולש באתר לגשת למידע ו/או לתוכן ולהשתמש בו.
ה. לשתף את התוכן שהועלה על ידי המשתמש במסגרת תחרויות נושאות פרסים בהתאם לשיקוליה הבלעדיים של החברה מפעם לפעם.

המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם העלאת תוכן גולשים במסגרת שימושו באתר או באפליקציה וכן לא ייעלה ו/או יפרסם במסגרת שימושו באתר או באפליקציה כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע  בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981. למען הסר ספק מובהר כי האיסורים הנ"ל חלים כולם גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים הפסולים כאמור.
המשתמש מתחייב, שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של האתר או האפליקציה או בכל צד שלישי, ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה עליהם לצרוך שירותים הניתנים במסגרת האתר או האפליקציה וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שהמשתמשים ו/או החברה לא אישרו קבלתם.
השימוש בתוכן הגולשים על ידי המשתמש יהא אך ורק במסגרת האתר או האפליקציה ולא לשום צורך אחר.
המשתמש מתחייב, שלא להשתמש באתר או באפליקציה ו/או לפעול באתר או באפליקציה בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות גולשים ו/או הטרדת גולשים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתר או האפליקציה ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת האתר או האפליקציה בהודעות חוזרות, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, פרסום קישורים ו/או העלאת תכנים מיניים או פורנוגרפיים לאתר או לאפליקציה ו/או תכנים אשר יפגעו ברגשות גולשים אחרים ו/או אשר צפויים להסב להם נזק.
המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר או האפליקציה, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר או באפליקציה לרבות  בתכני הגולשים, תכנים פרסומיים ואחרים, ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר או האפליקציה.
כן מתחייב המשתמש להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר או האפליקציה ו/או הגולשים בה, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
המשתמש מתחייב ליידע את החברה, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המשתמש או פעולות אחרות הידועות לו.
המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאים אלו בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.
תוכן גולשים
המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן (לרבות אך לא רק צילום, וידאו, הקלטה, תמונה, איור, טקסט כלשהו, סימון, פורמט, עיצוב וכיו"ב) שהוא מצלם ו/או משתף ו/או מעלה ו/או גורם להצגתו ו/או מעביר במסגרת האתר או האפליקציה, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור (להלן גם: "תוכן גולשים") וכי תוכן גולשים כאמור אינו מפר את הדין ואינו מפר כל זכות של צד שלישי כלשהו. כל תוכן גולשים שיועלה על ידי משתמש יהא אך ורק באחריותו ולחברה לא תהא כל אחריות לתוכנו של תוכן גולשים כאמור.
המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן גולשים המועלה ו/או משותף על ידו ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעל להעלאתם לאתר או לאפליקציה,  לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר, והוא פוטר בזאת במפורש את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך. המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאים אלו ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של המשתמש ו/או של מי מטעמו באפליקציה, לרבות העלאת תוכן גולשים. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.
המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן גולשים, וכי הם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן גולשים, כמו גם ביחס למידע או התכנים כהגדרתם לעיל על ידי הגורם אליו ישודרו.
המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תוכן גולשים שהינו נחשף אליו באמצעות האתר או האפליקציה אינו בשליטת החברה וכי יתכן ותוכן גולשים יכלול חומרים אסורים פוגעניים או אסורים על פי הדין או שעלולים לפגוע בו וזאת למרות ניסיונה של החברה למנוע זאת בהתאם לכללים המורטים במסגרת הסכם זה. הנך מסכים ומאשר כי עליך להעריך את הסיכון שבחשיפה לתוכן גולשים ולשאת בכל הסיכונים הכרוכים בכך וכי בשום מקרה החברה לא תהא אחראית בקשר עם מידע גולשים שיגרום נזק כלשהו לצד שלישי כלשהו
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל צורך בנימוק, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של החברה, וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן ו/או עקב חריגה ביחס לתנאים אלו.
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לשתף או לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן גולשים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאים אלו, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, או עקב הוראות הגורם המקבל, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.
בעצם העלאת תוכן גולשים על ידי המשתמש לאתר או לאפליקציה, הוא  מקנה לחברה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל, ככל שיש בידיו להקנות זכות זו וככל שהיא אינה שייכת לצד שלישי לרבות המצולם ובכפוף להוראות הדין החל.  העלאת תוכן גולשים לאתר או לאפליקציה אינה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בתוכן גולשים את זכויותיהם בתוכן, אך מקנה כאמור לחברה רישיון שימוש חינם בתוכן, שאינו בלעדי בכפוף להוראות הדין ולהוראות הסכם זה.

רישיון השימוש שניתן כאמור בתוכן גולשים לחברה, בכפוף להוראות הדין, לרבות בכל הנוגע לפרטיות מידע, ובכפוף למלוא זכויות המצולם, ניתן ללא תמורה כספית למשתמש, הרישיון הינו בלתי מוגבל בזמן. העלאת תוכן גולשים מהווה אישור והסכמה של המשתמש כי עריכת התוכן כאמור ו/או כל שינוי שלו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, שלא יהיה בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בכבודו של המשתמש, לא יהווה פגיעה בזכות מוסרית של המשתמש ו/או כל פגיעה אחרת בו.
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתר או באפליקציה פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן גולשים /או אף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן גולשים מבלי שתהא למשתמש שהעלה את תוכן הגולשים הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי, בכפוף להוראות הדין החל.
הנך מאשר ומתחייב כי ידוע לך כי האחריות המלאה לגבי תוכנם ומהותם של תוכן גולשים שתבחר לשתף עם החברה הינם באחריותך וכי כל נזק אובדן או חיוב שיגרם לחברה או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מפרסום כאמור וכן כל תביעה טענה או דרישה שתהיה לצד שלישי כלשהו כנגד האמור תהיה באחריותך ועל חשבונך בלבד.
החברה אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על תוכן הגולשים שאתה תעלה לאתר או לאפליקציה ואתה פוטר בזאת את החברה באופן מלא ומוחלט, לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם בקשר עם פרסום תוכן גולשים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו או שעלולים להיגרם כתוצאה מפרסום תוכן גולשים כאמור.
נאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חומר אשר יובא לידיעתך באמצעות האתר או האפליקציה.
עם רישום המשתמש לאתר או התקנת האפליקציה תידרש למסור מידע אשר יוזן באחת משני הדרכים הבאות: חיבור דרך פייסבוק / חיבור ע"י הרשמה ידנית. המידע שתספק ישמר במערכות החברה ולא ייחשף, למעט הפרטים אשר תיתן את אישורך לחשוף. הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שאינך חייב למסור כל מידע אודותיך למעט שם פרטי, שם משפחה, טלפון, עיר מגורים וכתובת דואר אלקטרוני, במסגרת הרישום ו/או התקנת האפליקציה, ואולם הנך מסכים ומאשר כי כל מידע שמסרת ו/או תמסור ואישרת לחשוף, עשוי להיות מועבר באופן אוטומטי לגורמים אשר תבחר לשתף עימם תוכן גולשים.
בעלות וזכות הקניין.
ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר או באפליקציה ו/או בחומרים שימסרו או יגיעו אליך באמצעות האתר או האפליקציה ו/או אשר יצולמו על ידך באמצעות שימוש באפליקציה לרבות  תוכן גולשים, חומרים, עיצוב טקסט, תוכנה, מוזיקה, וידאו, גרפיקה חומרים המוכלים בפרסומות או בהודעות הנשלחות אליך או במידע מסחרי המוצע לך על ידי החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או צדדים שלישיים אחרים ויישארו קניינם הבלעדי בכל עת. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים באתר או באפליקציה, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאתר או לאפליקציה הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בתנאים אלו בכדי להעביר אליך כל זכות באתר או באפליקציה או בקשר אליה, ו/או בחומרים שיועברו אליך ו/או שיצולמו על ידיך אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בהם בהתאם לתנאים אלו ולהוראות הדין. שום דבר מהאמור בתנאים אלו אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של החברה או צד שלישי כלשהו על פי כל דין.
רישיון שימוש באפליקציה
החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באפליקציה על גבי מכשיר סלולרי אחד שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאים אלו. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות באפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת תנאים אלו במפורש.

שימושים אסורים
למעט אם הותר באופן מפורש בתנאים אלו ללא הסכמה מוקדמת בכתב של החברה, אתה מסכים שלא: (i)  להשתמש, לשנות או לשלב את האתר או האפליקציה לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האתר או האפליקציה; ו - (ii) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאים אלו כל אדם אחר; (iii) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר או האפליקציה לטובת צדדים שלישיים; (iv) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי האתר או האפליקציה, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח אתר או אפליקציה מתחרים; ו/או (v) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האתר או האפליקציה או ניסיון לגלות את קוד המקור של האתר או האפליקציה.

תחזוקה ותמיכה
על החברה לא חלה כל חובה על פי תנאים אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האתר או  האפליקציה. עם זאת, החברה עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האתר או האפליקציה, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת האתר או האפליקציה בהם אתה משתמש. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי תנאים אלו יחולו על כל השדרוגים כאמור.

הסרת אחריות(Disclaimer):
האתר והאפליקציה מסופקים לך ונגישים לשימושך "כמות שהם" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא. החברה אינה מבטיחה כי האתר או האפליקציה יענו על דרישותיך או כי פעולת האפליקציה ו/או הגלישה באתר תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, החברה מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין היתר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות מכללא, לרבות בין השאר, אחריות מכללא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר או באפליקציה או של כל נתונים או מידע אשר יושגו בדרך אחרת באמצעות שימוש באתר או באפליקציה. אתה מאשר כי כל המידע או הנתונים שאתה תוריד או תשיג או תרכוש באופן אחר באמצעות השימוש באתר או באפליקציה יהיו על סיכונך הבלעדי ועל פי שיקול דעתך בלבד, וכי החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם לך או לרכושך. עוד מובהר כי המפות, נתוני המפות והתכנים הקשורים האחרים הזמינים באמצעות שימושך באתר או באפליקציה הם בבעלותה של החברה או ניתנו לה ברישיון והם מסופקים לך "כמות שהם" וללא כל אחריות מכל סוג כלשהו.
אתה מאשר לאפליקציה להשתמש באמצעים על מנת לאתר את מיקומך בכל שלב שבו תבצע שימוש בה, ואף ללא ביצוע כל שימוש ובלבד שהיא מותקנת במכשיר הנייד שלך, ומודע לכך כי בעת שימוש באפליקציה היא תזהה את מיקומך.
לחברה לא תהא כל אחריות בגין תוכן או מהות מידע לרבות תוכן גולשים שיצולם יועלה או ימסר על ידיך במסגרת השימוש באתר או באפליקציה וכל האחריות בגין מידע כאמור תהיה שלך באופן בלעדי.  דע כי פרסום פומבי של מידע כאמור עלול לגרום לנזקים כבדי משקל לצדדים שלישיים ולפיכך הנך מתבקש לשקול בכובד ראש בטרם פרסום פומבי של חומרים אשר עלולים לפגוע בצד שלישי כלשהו באופן פומבי.
החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לזמינות האתר או האפליקציה, השירותים, המידע ותוכן גולשים, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן מידע וכיו"ב.
החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה והפועלים מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר או באפליקציה, לרבות בשירותים, במידע ובתוכן גולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר או באפליקציה לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
האתר ו/או האפליקציה עשויים לכלול קישורים שונים לאתרים אחרים ואפליקציות אחרות, ואף פרסומים מאת אתרים אחרים או אפליקציות אחרות, אנשים וגורמים אחרים שאינם האתר או האפליקציה (להלן: "תוכן זר"). מובהר כי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן זר ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם ישירות על ידי האתר או האפליקציה, לרבות תכניהם של אתרים ואפליקציות אליהם הוצב קישור. כל שימוש בתוכן זר ו/או במידע ממקורות שאינם האתר או האפליקציה ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש בלבד.
החברה רשאית לכלול באתר או באפליקציה תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.
מובהר למשתמש, כי המידע באתר או באפליקציה עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת, וכי תכנים שהופיעו באתר או באפליקציה עשויים להימחק ו/או להשתנות ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש, וכי החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג, שייגרם במקרה כאמור.
החברה אינה מתחייבת, כי השימוש באתר או באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, והמשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.
החרגה של נזקים תוצאתיים.
בכפוף למגבלות ההחרגה הקיימות בדין החל, החברה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל מוות, פגיעה גופנית, אובדן או נזק לרבות, בין השאר, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש או אי יכולת לבצע שימוש באתר או באפליקציה, מכל סיבה שהיא, אפילו אם החברה מודעת לאפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

הגבלת אחריות
במקרה שלמרות הוראות תנאים אלו, ייקבע כי החברה אחראית לנזקים, נזקים אלה לא יעלו על מאה דולר ארצות הברית (100$) בהתאם לשער היציג ביום קביעת האחריות בפועל.

סיום ההתקשרות
החברה תהא רשאית להביא לידי סיום את הרישיון אשר ניתן על פי תנאים אלו בכל זמן ומכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפרה שלך של תנאים אלו תביא את הרישיון שהוענק לך לכדי סיום, ואתה, עם סיום הרישיון, תחדל מכל שימוש נוסף באתר או באפליקציה ותמחק או תשמיד כל מידע אשר מוחזק בידך באופן אלקטרוני לרבות כל תוכן גולשים שיש בידיך במסגרת השימוש באתר או באפליקציה.

דין ההסכם; סמכות השיפוט
על תנאים אלו ועל פרשנותם יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מתנאים אלו.

שיפוי
אתה מסכים להגן, לשפות ולמנוע כל פגיעה של החברה ושל הדירקטורים, נושאי המשרה, ובעלי המניות שלה, מעניקי הרישיונות שלה, עובדיה, שליחיה ונציגיה מפני ונגד כל תביעות, הפסדים, עלויות, נזקים, התחייבויות והוצאות (לרבות בין השאר, שכר טרחת עורכי דין) אשר נובעים מכל שימוש באתר או באפליקציה על ידיך שלא בהתאם להוראות הסכם התקשרות זה, לרבות בכל הנוגע לנזק אובדן או חיוב שיגרם מתוכן גולשים אשר הגיע לאתר או לאפליקציה דרכך.

תוכנה של צדדים שלישיים
אם האתר או האפליקציה כוללים תוכנה כלשהיא אשר סופקה על ידי צדדים שלישיים, אזי תוכנה זו של צדדים שלישיים מסופקת "כמות שהיא" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, והתוכנה האמורה תהיה כפופה לכל ההגבלות והתנאים אשר נדרשים על ידי הצד השלישי האמור.
אתה מאשר ומסכים כי הסכם התקשרות זה נכרת אך ורק בינך לבין החברה, ולא עם אפל ו/או גוגל, וכי על אפל ו/או גוגל לא תחול כל אחריות בקשר עם האפליקציה. השימוש שלך באפליקציה יעשה בהתאם לתנאי השימוש של חברת אפל או ו/או גוגל ויהיה כפוף להם הנוסף לתנאים אלו. אתה מאשר כי על אפל ו/או גוגל לא חלה כל חובה לספק שירותי תחזוקה או תמיכה כלשהם בקשר לאפליקציה. אתה מאשר ומסכים כי אפל ו/או גוגל, והחברות הבנות שלהם, הן מוטבים של תנאים אלו לטובת צד שלישי, וכי מעצם ההסכמה שלך לתנאים ולהוראות של תנאים אלו, מוקנית לאפל ו/או גוגל זכות  לאכוף תנאים אלו נגדך, כצד שלישי שהוא מוטב של תנאים אלו.

שונות
תנאים אלו מייצגים את מלוא ההסכמה בנוגע לרישיון אשר מוענק בתנאים אלו ובקשר לנושא תנאים אלו. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאים אלו אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשות אותה להוראה ניתנת לאכיפה.
גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת.
לקבלת מידע או לשאלות הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות דואר אלקטרוני Info@resporter.co.il.
מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (שישה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאים אלו, למעט במקרה של ויתור מפורש, המתייחס ספציפית, בכתב, להוראות תנאים אלו.
תנאים אלו יחולו לטובת החברה והפועלים מטעמה ו/או עבורה. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תנאים אלו, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות מהם, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש.